Koordinátor BOZP, plány BOZP

Naše společnost Viadesigne s.r.o. nabízí službu odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi, dle zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů, jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

Koordinátor BOZP na staveništi:

 • výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů

Plán BOZP na staveništi:

 • zpracování plánu BOZP pro dané staveniště (i v rámci projektů)

Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP při přípravě stavby:

 • Koordinátor BOZP zpracuje a předá zadavateli stavby přehled právních předpisů a informace o rizicích vztahujících se k dané stavbě.
 • Koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud již byl určen, popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
 • Koordinátor BOZP zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřené povaze a a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známí.
 • Koordinátor BOZP poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní a technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.
 • Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích.

Koordinátor BOZP při realizaci stavby:

 • Koordinátor BOZP koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
 • Koordinátor BOZP spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností (časový harmonogram prací).
 • Koordinátor BOZP dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních a technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
 • Koordinátor BOZP sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a bez zbytečného odkladu vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.
 • Koordinátor BOZP ihned oznámí zadavateli stavby případy dle výše uvedeného bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
 • Koordinátor BOZP informuje všechny dotčené zhotovitelé o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • Koordinátor BOZP kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel BALCAR,
Jednatel společnosti

vedení společnosti
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Hana BALCAROVÁ,
Jednatelka společnosti

vedení společnosti
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavel Dominik,
vedoucí střediska Břeclav

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martin Stöhr,
vedoucí projektant

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jakub Balcar,
inženýring

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pobočka Zlín

Fakturační adresa

Viadesigne s.r.o.
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

IČ: 27696880, DIČ: CZ27696880

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797. Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Certifikát ČSN EN ISO 9001

Viadesigne

Sídlo, kontaktní místo, pobočka

Sídlo a vedení společnosti
Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav
Telefony: +420 519 326 370, +420 519 331 400

Kontaktní místo Zlín
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, +420 725 527 405

E-mail: viadesigne@viadesigne.eu