Společnost Viadesigne s.r.o. Vám nabízí:

 

ZPRACOVÁNÍ projektové dokumentace staveb v silničním hospodářství


- silniční průtahy a obchvaty obcí a měst
- dálniční a silniční křižovatky, okružní křižovatky
- cyklistické stezky
- chodníky
- nové komunikace
- polní a lesní cesty
- parkoviště, veřejná prostranství, autobusové zastávky
- malé mostní objekty
- bezpečnostní prvky

ZPRACOVÁNÍ projektové dokumentace oprav a rekonstrukcí

- opravy a rekonstrukce prvků dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky, parkoviště, veřejná prostranství, zpevněné plochy apod.)
- od drobných lokálních oprav až po komplexní rekonstrukce
- návrh optimálního způsobu oprav a rekonstrukcí


ZPRACOVÁNÍ projektové dokumentace dalších staveb

- lokality pro bydlení a občanskou vybavenost
- obchodní centra
- logistická centra
- průmyslové zóny


ZPRACOVÁNÍ bezbariérových řešení v dopravě

- generely bezbariérovosti
- projekty bezbariérových tras
- projekty pro dotace ze SFDI a Úřadu vlády ČR včetně odborných konzultací


ZPRACOVÁNÍ pasportů a generelů prvků dopravní infrastruktury

- pasporty komunikací
- pasporty dopravního značení
- generely cyklotras
- statistické vyhodnocení dopravy

ZAJIŠTĚNÍ kompletní inženýrské činnosti „od studie po kolaudaci“

- studie, anylýzy, návrhy řešení
- majetkoprávní vztahy
- projektová dokumentace
- projednání, stavební povolení
- výběrové řízení na zhotovitele
- stavební dozor investora, autorský dozor
- kolaudační rozhodnutí

ZAJIŠTĚNÍ konzultační a poradenské činnosti

- pro městské, obecní úřady i soukromé investory
- návrhy řešení a propočty novostaveb i rekonstrukcí a oprav
- složité problémy vyžadující zkušenost a odbornou způsobilost v oboru pozemních komunikací

ZAJIŠTĚNÍ  činnosti koordinátora BOZP

ZAJIŠTĚNÍ spolupráce s akreditovanými laboratořemi a odvětvovými výzkumnými ústavy a institucemi

- geologické, pedologické analýzy
- dendrologická posouzení
- posouzení protismykových vlastností vozovek
- zpracování dokumentace EIA – posuzování vlivů na životní prostředí
- komplexní diagnostika vozovek